Nieuwsbrief MFC/SWS Sint Jacobiparochie

Juli 2017

Inleiding

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de realisatie van de
totstandkoming van het Multifunctioneel Centrum (MFC) en de
samenwerkingsschool (SWS) in Sint Jacobiparochie. Vanuit de stuurgroep is
gewerkt aan verschillende onderdelen rondom het SWS/MFC. In deze
nieuwsbrief willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken.

Stuurgroep

In de stuurgroep zijn Dorpsbelangen, de gemeente, de kerkelijke gemeente
en het onderwijs vertegenwoordigd. Via Dorpsbelangen is voortdurend
informatie gedeeld op informatiebijeenkomsten, de website en in de
Bildtse Post.

Terugblik

Vanaf januari 2017 is de stuurgroep aan de slag gegaan met de verdere
uitwerking van de plannen van het SWS/MFC. Als eerste is de begroting
definitief vastgesteld en zijn de bedragen beschikbaar gesteld door
verschillende participanten, waaronder de gemeente en het schoolbestuur.
Gekeken is naar: de soort van aanbesteding in het kader van het SWS/MFC,
worden gesprekken gevoerd met mogelijke huurders, tijdelijke andere
locaties voor de huidige gebruikers van de Open Hof en is een planning
opgesteld voor de komende maanden.

Planning

In de afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden met de
huurders, Onderwijsgroep Fier en MFC, mede aan de hand hiervan zijn de
plattegronden getekend van het nieuwe SWS/MFC. Ook is er bouwkundig
een gedegen inventarisatie gemaakt van de huidige staat van de
gebouwen. De uitnodiging van de architecten zal na de vakantie worden
opgestart. Wanneer de architect is gekozen zal de bouwvergunning worden
aangevraagd en daarna zal de bouw van start gaan. De planning is om het
SWS/MFC in het voorjaar van 2018 gereed te hebben.
Herinrichting terrein en omgeving
Op initiatief van de gemeente wordt op dit moment gewerkt aan een
schetsontwerp voor de herinrichting van het terrein en de omgeving van
het nieuwe SWS/MFC. Concreet houdt dit in dat nagedacht wordt over de
wijze waarop de omgeving van het SWS/MFC moet worden ingericht, zoals
rijrichtingen, parkeergelegenheid, veilige oversteek en de indeling van het
terrein van het nieuwe SWS/MFC. De gemeente heeft het initiatief
genomen om te werken aan een schetsontwerp en dit de komende periode
nader te bespreken met een werkgroep waarin naast de gemeente ook
Dorpsbelangen is vertegenwoordigd, mensen van de school en andere
direct betrokkenen.

Projectleider

Als externe projectleiders zijn aangesteld Albert de Jong en Jan Arnoldus
Boom van Technisch Adviesbureau BOOM om de stuurgroep te
ondersteunen in dit project. Zij worden gedurende dit traject tot de
oplevering van de SWS/MFC ingehuurd door de stuurgroep.
Oprichting Stichting MFC
Er is een nieuw bestuur in oprichting voor het MFC. Brand de Haan is als
voorzitter aangesteld, Herke Krol als algemeen lid en als voorlopig
algemeen lid is Marcel van der Vaart aangesteld. Dit nieuwe bestuur zal
zich bezig houden met de exploitatie van wat nu nog de Open Hof is en zal
straks als bestuur optreden voor het nieuwe MFC.

Gebruikers

Verschillende gebruikers zullen als huurder deelnemen van het MFC. Dit
zijn Stichting Welzijn Ouderen St. Jabik, Kids First (Peuterspeelzaal/
Kinderopvang), bloed laboratorium, kerkelijke gemeente PKN en
samenwerkingsschool Sint Jabik. Met elk van de toekomstige huurders
worden op dit moment huurcontracten afgesloten.
Al met al wordt er op vele fronten door velen hard gewerkt aan de
realisatie van het nieuwe SWS/MFC.
Voor dit moment wensen wij u een goede zomer toe.
Namens de stuurgroep SWS/MFC St. Jabik,
Marcel van der Vaart, voorzitter.