Submenu

VOG maatregelen grensoverschrijdend gedrag

Help, het is mis

Op elk moment kan je als bestuur een melding of klacht over Grensoverschrijdend Gedrag of Seksuele Intimidatie krijgen. Soms zal het via de VCP lopen, maar het is ook mogelijk dat het je via via ter ore komt of dat een slachtoffer direct bij een bestuurslid aanklopt.

Het eerste wat je altijd moet doen is: ”Sta de aanmelder rustig te woord, ga niet te diep in op wat de aanmelder vertelt en probeer je tijdens het gesprek een beeld te vormen over de inhoud, aard en ernst van de situatie. Noteer alles wat opvalt en verteld wordt in feitelijke bewoordingen. Verwijs indien mogelijk door naar de VCP van je sportvereniging. Wanneer deze VCP er niet is, spreek je af uiterlijk binnen een dag te laten weten bij wie de aanmelder terecht kan.”

Neem contact op met de VCP* van jouw sportbond om advies in te winnen. Zorg hierbij dat de anonimiteit van het slachtoffer behouden blijft. De VCP van jouw sportbond helpt met inschatten van de situatie en het nemen van de juiste stappen. *De VCP heeft een andere rol dan een eventuele vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De vertrouwenspersoon speelt juist een inhoudelijk adviserende rol. Zie stap 5 voor verdere toelichting over de rol van de VCP.

Welke stappen onderneemt TV Sint Jabik?

Optie A) Er wordt een klacht ingediend of een melding gedaan

Als er een klacht wordt ingediend door een sporter of ouder van een sporter onderneemt TV Sint Jabik de volgende stappen:

1) We melden het incident geanonimiseerd bij de VCP van de KNLTB. De VCP van de KNLTB helpt de situatie inschatten en helder te krijgen welke stappen genomen kunnen worden. Let op: communicatie met betrokkenen is van groot belang.

2) We verwijzen de melder door naar de VCP van TV Sint Jabik (of één van de andere verenigingen op de Fijfskaar, afhankelijk van de voorkeur van de melder) als dit nog niet gebeurd is. De VCP is voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. De VCP adviseert over de te nemen stappen. (protocol, registratie- en rapportageformulier NOC*NSF).

3) Bij vermoedens van strafbare feiten is het belangrijk zo snel mogelijk een informatief gesprek met de politie te voeren.

4) Twee bestuurders van TV Sint Jabik behandelen de aanklacht en voeren de nodige acties uit;

5) De communicatie verloopt via deze twee contactpersonen;

6) Bedenk of het incident op de agenda van de bestuursvergadering moet komen of dat er direct een vergadering ingelast moet worden. Of juist niet!

7) Houd als bestuur een logboek bij van alle gebeurtenissen;

8) Isoleer het probleem door een voorlopige zwijgplicht na een melding in acht te houden voor het bestuur, de melder en eventuele anderen die op de hoogte zijn ten opzichte van derden. 

9) Ga na of er direct bestuurlijke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid binnen de sportvereniging te herstellen door contact op te nemen met de VCP van je sportbond. Let hierbij op de hiervoor geldende procedure ten aanzien van hoor en wederhoor.

10) Wanneer de melder een klacht of melding heeft ingediend bij de sportbond, zorg dan dat je contact houdt met de melder en andere betrokkenen tot het proces bij de sportbond is afgerond.

11) Bedenk aan de hand van de uitkomst van de klacht of melding wat er nodig is om de veilige sportomgeving weer te herstellen. Dit kan bijvoorbeeld op het vlak van communicatie liggen, het aanstellen van een nieuw kaderlid zijn of het (verder) ontwikkelen van preventief beleid. 

Optie B) Er wordt (nog) geen klacht ingediend of melding gedaan

Als er (nog) geen klacht ingediend wordt of melding wordt gedaan, wordt het vertoonde gedrag als ongewenst ervaren maar twijfelt de melder of er een klacht/ melding moet komen of is de melder er al uit dat er geen klacht/melding moet komen. De melder zal moeten besluiten welke stappen hij/zij zelf wil nemen. Daarin geldt: ‘Jouw gevoel heeft gelijk’ altijd als maatstaf. Verwijs de melder door naar de VCP van je sportvereniging als dit nog niet gebeurd is. De VCP is voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. De VCP kijkt samen met de melder welke stappen er mogelijk zijn en welke consequenties deze hebben. 

Een of meerdere van de volgende maatregelen zijn dan bijvoorbeeld mogelijk:

– Direct persoonlijk aanspreken: ‘melder’ gaat in gesprek met ‘beschuldigde’ om aan te geven wat hij/ zij als ongewenst heeft ervaren en vraagt hier rekening mee te houden.

– Eventueel vindt dit gesprek plaats in het bijzijn van een onafhankelijk derde (niet de VCP)

(protocol, registratie- en rapportageformulier NOC*NSF). 

Daarnaast kan het bestuur zelf handelen. Als de melder geen melding of klacht heeft ingediend zal het bestuur over de situatie horen via de rapportage van de VCP. Het bestuur kan dan de volgende stappen nemen vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid:

1) De VCP en/of één van de bestuursleden gaat in gesprek met de ‘dader’ om aan te geven wat het ‘slachtoffer’ als ongewenst heeft ervaren en wijst op ‘Hun gevoel heeft altijd gelijk’. Een 3e, onafhankelijke persoon sluit aan. Ook vindt er een gesprek plaats tussen ‘dader’, ‘slachtoffer’ en de VCP, mits het slachtoffer daarmee akkoord gaat.

Op basis van dat gesprek beslist het bestuur, in overleg met de VCP, of de vrijwilliger al dan niet in functie blijft.

2) Ga aan de slag met preventief beleid op het gebied van ongewenst gedrag. Maatregelen instellen, dan wel maatregelen nieuw leven inblazen.