Submenu

Gedragsregels voor vrijwilligers/begeleiders

De gedragsregels voor vrijwilligers/begeleiders

Tennisvereniging Sint Jabik is een dorpsvereniging, die laagdrempeligheid en gezelligheid nastreeft. De leden leveren elk een actieve bijdrage aan het verenigingsleven. Saamhorigheid, respect en plezier staan hoog in het vaandel. De T.V. voorziet in de behoefte van jong en oud om op zowel recreatief als competitief niveau te spelen.

Wille is kinne!

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 
 2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 
 3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 
 4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 5. De vrijwilliger mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 
 6. De vrijwilliger zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer. 
 7. De vrijwilliger heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 
 8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwens(contact)persoon. 
 9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwens(contact)persoon. 

Omgangsregels TV Sint Jabik

 1. De vrijwilliger accepteert en respecteert de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee binnen TV Sint Jabik;
 2. Ondanks het verschil in talent heeft iedere sporter evenveel recht op participatie aan wedstrijden, toernooien, trainingen en alle andere activiteiten die bij de vereniging georganiseerd worden;
 3. Het publiek bemoeit zich niet met de wedstrijd. Aanmoedigen mag, schreeuwen, tieren en de tegenpartij in diskrediet brengen niet;
 4. De sporters gedragen zich sportief en eerlijk tijdens de wedstrijd. Schelden, vloeken en schreeuwen worden niet gewaardeerd; 
 5. De vrijwilliger houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
 6. De vrijwilliger valt de ander niet lastig;
 7. De vrijwilliger wijst de sporters op sportief en eerlijk gedrag;
 8. De vrijwilliger maakt op geen enkele wijze misbruik van de machtspositie;
 9. De vrijwilliger houdt gepaste afstand tot de sporters en raakt de anderen niet tegen zijn of haar wil aan. Omgekeerd geldt hetzelfde;
 10. Als iemand de vrijwilliger hindert of lastig valt dan vraagt de vrijwilliger hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraagt de vrijwilliger een ander om hulp;
 11. De vrijwilliger helpt anderen om zich aan deze omgangsregels te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houdt er op aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.