MFC/SWS

NIEUWSBRIEF OKTOBER SWS/MFC
SINT JACOBIPAROCHIE

 

Oktober 2017

 

Voor de zomervakantie hebt u een nieuwsbrief ontvangen over de vorderingen van het Multifunctionele Centrum en de Samenwerkingsschool van Sint Jacobiparochie. In deze nieuwsbrief willen wij u nader informeren over de actuele stand van zaken.

 

Stuurgroep
Zoals bekend zijn in de stuurgroep Dorpsbelangen, de gemeente, de kerkelijke gemeente en het onderwijs vertegenwoordigd. Via Dorpsbelangen wordt u voortdurend geïnformeerd via de website, publicatiebord in het dorp of de Bildtse Post. Voor de zomervakantie heeft de stuurgroep afscheid genomen van Jenny Meijer. We willen haar hartelijk bedanken voor de inzet die zij heeft getoond in de stuurgroep tot dat moment. Als nieuw lid van de stuurgroep is de heer Brand de Haan toegetreden. Hij is de voorzitter van de stichting MFC Sint Jabik. Deze stichting zal het beheer van het Multifunctionele Centrum onder zijn hoede nemen.

 

Architectenselectie
In de afgelopen maanden zijn de externe projectleiders Albert de Jong en Jan Arnoldus Boom bezig geweest om de voorbereidingen te treffen voor een architectenselectie voor het nieuwe SWS/MFC. Door de leden van de stuurgroep zijn verschillende namen van architecten aangereikt. Vijf architecten zijn benaderd met de vraag of zij een ontwerp wilden maken voor de nieuwe SWS/MFC. In het traject dat is gelopen hebben uiteindelijk twee architecten een ontwerp gepresenteerd voor het nieuwe SWS/MFC.

 

Deze presentaties zijn gegeven aan de stuurgroep. Aan de hand van vooraf opgestelde criteria is door elk van de vertegenwoordigers van de stuurgroep een aantal punten toegekend voor verschillende onderdelen, zoals de visie van de architect op het nieuwe plan, de kosten die in rekening worden gebracht en de manier waarop zij meedachten in het project. Dit heeft er toe geleid dat er een voorlopige eerste en tweede keuze is gemaakt voor de architect. Het is aan het College van B en W van de gemeente om een definitieve goedkeuring te geven aan de keuze voor de architect. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel voor het College van B en W waarin de voorkeur vanuit de stuurgroep voor de architect wordt verwoord en onderbouwd.
Na goedkeuring door het College van B en W zal gekeken worden welke aannemer betrokken wordt bij de (ver)bouw van het SWS/MFC. Hierover vindt in deze periode nader overleg plaats.

 

 

Herinrichting terrein en omgeving
De kaders voor de herinrichting van het terrein zijn op papier gezet en worden verwerkt in een tekening. Hierin zijn onder andere opgenomen een veilige oversteek van noord naar zuid, ontsluitingsroutes van de wegen om het SWS/MFC, de parkeergelegenheid en de indeling van het terrein van het nieuwe SWS/MFC. De gemeente is initiatiefnemer voor het schetsontwerp van deze herinrichting. Zo gauw het schetsontwerp gereed is zal deze worden besproken met Dorpsbelangen, mensen van de school, omwonende en andere direct betrokkenen.

 

Planning
De planning is om het SWS/MFC in het voorjaar van 2018 gereed te hebben.

 

Oprichting Stichting MFC
Het bestuur voor de nieuwe stichting MFC Sint Jabik is opgericht. Als voorzitter van deze stichting is Brand de Haan aangesteld, Cornelis Postma als penningmeester, Herke Krol is algemeen lid en voorlopig algemeen lid is Marcel van der Vaart. Dit nieuwe bestuur zal zich bezig houden met de exploitatie van wat nu nog de Open Hof is en zal straks als bestuur optreden voor het nieuwe MFC.
Al met al wordt er op vele fronten door velen hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe SWS/MFC. We houden u op de hoogte van de vorderingen die wij maken in de komende periode.

 

Namens de stuurgroep SWS/MFC St. Jabik, Marcel van der Vaart, voorzitter.